ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Focus on Animals, cranio sacraal therapeut voor Paarden, healing en fotografie

Begrippen
 

Therapeut: Christa Balk, uitvoerend therapeut van Focus on Animals, Kvk nr 68132379

 

Diercliënt: Het dier dat voor een behandeling is aangeboden.

 

Cliënt: De eigenaar of aanbieder van het dier.

 

Behandeling: Het doen van onderzoek, het uitvoeren van een behandeling of meerdere behandelingen,

indien van toepassing het geven van advies op basis van door de cliënt verstrekte informatie, alsmede het vervullen van aanvullende andere diensten

 

Artikel 1 Algemeen
 

1. Voor alle overeenkomsten tot cranio sacraal behandelen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. De cliënt heeft deze voorwaarden van toepassing verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 

2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

 

Artikel 2 De overeenkomst tot behandeling(en)
 

1. De overeenkomst tot behandeling(en) komt rechtsgeldig tot stand wanneer de cliënt een diercliënt voor behandeling(en) aanbiedt aan de therapeut en de therapeut dit accepteert. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk wordt tevens per mail verstaan.
 

2. De overeenkomst komt tot stand zodra de therapeut een aanvang neemt met het adviesgesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het adviesgesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het adviesgesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
 

3. Voorts komt een eventuele overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten tot stand wanneer op verzoek van een cliënt de therapeut toezegging heeft gedaan aan dit verzoek te zullen voldoen.
 

4. De therapeut is gerechtigd om een overeenkomst slechts deels aan te nemen en onder bepaalde voorwaarden na te komen of helemaal te weigeren, indien volgens de therapeut een behandeling niet succesvol zal zijn, of verdere behandeling niet in het belang van de patiënt is.

 

Artikel 3 Het adviesgesprek en de behandeling(en)

1. De therapeut adviseert de cliënt na een intake gesprek op basis van de door de cliënt verstrekte informatie en eigen waarneming van de therapeut.

2. De therapeut stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts, tandarts, hoefsmid of andere specialist.

3. De overeenkomst verplicht de therapeut uitsluitend tot het leveren van een adviesgesprek en/of behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De therapeut is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.

4. Met wensen van de cliënt wordt rekening gehouden, tenzij dat volgens de therapeut niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of dat dit leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de behandeling, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.

5. Afmeldingen voor een behandeling dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling aan de therapeut te worden doorgegeven.

6. Indien de cliënt dit wenst en is overeengekomen, kan een behandeling voortijdig worden beëindigd door de cliënt. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele mogelijke gevolgen, welke door de therapeut zijn besproken met cliënt.

7. Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is de cliënt gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder wordt ook begrepen: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde tijd, ruimtes, apparatuur, goederen en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de diercliënt of cliënt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen.

8. De therapeut kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren wanneer het vertrouwen tussen de therapeut en cliënt op zo ernstige wijze is verstoord dat er geen werkbare situatie meer is, de therapeut van mening is dat (voortzetting) van behandeling(en) redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een gewenst resultaat. De cliënt zal hiervan zo spoedig mogelijk van in kennis worden gesteld. De cliënt is alsdan ook verplicht alle gemaakte kosten te voldoen.

9. De therapeut kan in door hem nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door de cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De therapeut is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.

10. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het adviesgesprek en/of de behandeling, tijdig en juist aan de therapeut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling benodigde gegevens niet tijdig en/of juist aan de therapeut zijn of kunnen worden verstrekt, heeft de therapeut het recht de uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

11. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de therapeut kenbaar behoorde te zijn.

12. Indien de diercliënt tijdens de behandeling overlijdt zal, tenzij anders overeengekomen, de cliënt zelf zorgdragen voor afvoer van het stoffelijk overschot en de kosten voor zijn/haar rekening nemen. De cliënt zal worden gewezen op de mogelijkheid van crematie of begrafenis tenzij omstandigheden dat onmogelijk maken. De kosten van de crematie/begrafenis evenals eventuele vervoer – en bewaarkosten komen voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 4 Betaling

1. De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de diertherapeut. Deze tarieven staan vermeld op www.focusonanimals.nl

2. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

3. Op verzoek van cliënt zal een schatting van de te verwachte kosten worden gegeven door de therapeut. Deze schatting is echter niet bindend en cliënt kan hierop geen aanspraak doen. 

4. Betaling van de behandeling(en) geschiedt door storting op een door de diertherapeut aan te wijzen bank- of girorekening of contant voorafgaand aan of direct na een consult, maar uiterlijk 14 dagen na de betreffende behandeling.

5. Cliënt is en blijft zelf aansprakelijk voor betaling. Dit geldt ook indien cliënt vergoeding zal krijgen uit een afgesloten verzekering of in geval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. De aansprakelijkheid tot betaling ligt bij de cliënt en niet bij een derde partij.

6. Wanneer een behandeling onverhoopt niet (volledig) het gewenste resultaat oplevert, dienen de volledige kosten van de behandeling(en) voldaan te worden door cliënt.

7. Cliënt is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of ingebrekestelling.

8. Indien de cliënt ondanks aanmaning niet tot betaling overgaat van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en administratiekosten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte eveneens voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.

9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid
 

1. De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien behandeling(en) niet het gewenste resultaat opleveren. De therapeut is slechts aansprakelijk wanneer er sprake zou zijn van grove schuld, nalatigheid of opzet. Deze aansprakelijkheid dient alsdan te worden vastgesteld door een deskundige. 
 

2. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 

3. De cliënt dient klachten tijdig aan de therapeut kenbaar te maken.
 

4. Bij klachten mag de therapeut de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze verrichten de kosten van de behandeling(en) aan de cliënt kwijt te schelden. Deze keuze ligt alleen bij de therapeut.
 

5. Indien de therapeut op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de therapeut in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding zal alleen plaatsvinden van directe schade.

 

Artikel 6 Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 

2. In geval van een geschil is de rechtbank in het arrondissement waar de therapeut gevestigd is bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
 

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.

Artikel 7 Overmacht
 

1. De therapeut en de cliënt zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorziend, waarop de therapeut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de therapeut niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 

3. De therapeut heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de therapeut zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 

5. Voorzover de therapeut ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de therapeut gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de cliënt in rekening te brengen. De cliënt is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8 Geheimhouding
 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de therapeut gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de therapeut zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de therapeut niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 9 Eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de therapeut zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en/of ideeën vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering van een offerte, overeenkomst, adviesgesprek of levering na uitvoering van de opdracht, blijven het intellectueel eigendom van de therapeut. Deze is te allen tijde gerechtigd vrijelijk over deze informatie te beschikken.

3. Alle door de therapeut voor het adviesgesprek, de behandeling en/of de levering van andere diensten en zaken gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, (dier)cliëntdossiers en alle andere bescheiden en /of informatiedragers die betrekking hebben op de (dier)cliënt blijven te allen tijde eigendom van de therapeut.

4. Cliënt kan op verzoek tegen vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de in lid 2 van dit artikel genoemde zaken.

5. De in lid 2 van dit artikel genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de therapeut en de cliënt en mogen niet door cliënt zonder voorafgaande toestemming van de therapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

6. De therapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Privacyverklaring

Focus on Animals, gevestigd aan Mercuriuslaan 51, 7314 KT  Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
 

Website: www.focusonanimals.nl 
 

Adres: Mercuriuslaan 51, 7314 KT  Apeldoorn 
 

Tel: 06-57930315
 

Christa Balk is de Functionaris Gegevensbescherming van Focus on Animals. 

Zij is te bereiken via christa@focusonanimals.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
 

Focus on Animals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

-  Voor- en achternaam

-  Adresgegevens

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  Locatiegegevens, 

-  Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Focus on Animals verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

-  Het afhandelen van uw betaling

-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om naar uw locatie te  komen voor behandelingen 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Focus on Animals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van vijf jaar voor de voornoemde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Focus on Animals verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Focus on Animals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met christa@focusonanimals.nl

 

 

Apeldoorn, september 2018

FOCUS on ANIMALS

  tel: 06 579 30 315  .  christa@focusonanimals.nl

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 Focus on Animals. All rights reserved. Algemene voorwaarden.